skip to Main Content

De financiële informatie

Inkomsten

De inkomsten van de stichting kunnen bestaan uit verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift. Daarnaast worden revenuen verkregen uit beleggingen. Gedurende 2010 tot en met 2013 zijn de activiteiten voornamelijk gericht geweest op het liquide maken van het verkregen vermogen uit de nalatenschap van de heer Joppe. Als gevolg hiervan zijn er gedurende deze jaren weinig revenuen geweest. In de jaren 2013 en 2014 zijn donaties van derden ontvangen. De omvang hiervan is sterk fluctuerend. De stichting is vanuit haar doelstelling niet actief op het gebied van werving van gelden of goederen onder derden. Ook uit incidentele jaarlijkse schenkingen zullen de nodige revenuen kunnen voortkomen. Het saldo van baten en lasten is geheel bestemd voor de doelstelling van de stichting. Op basis van het behaalde resultaat wordt jaarlijks de bestedingsruimte voor het lopende jaar bepaald.

Kosten
Tot het jaar 2013 bestonden de uitgaven grotendeels uit huisvesting, exposities, sociale media, internet en boekuitgifte. Ingaande het jaar 2014 zijn de uitgaven in omvang zeer beperkt. De belangrijkste kosten bestaan uit huur (kantoor en opslag) en beheer van de schilderijencollectie.

Ondersteuning
Ondersteuningen met een permanent karakter vormen geen doelgroep. Bij voorkeur worden kleinschalige en concrete projecten gesteund. Elke donatie wordt vooraf zorgvuldig beoordeeld middels inwinning van uitgebreide informatie. In de afgelopen jaren zijn organisaties met een humanitair karakter gesteund, zoals Artsen zonder grenzen, Stichting Gehandicapten, Hartstichting, Amref. Daarnaast zijn via vaste lidmaatschappen het Concertgebouworkest en Natuurmonumenten ondersteund.

Beloningen

Bestuurders ontvangen geen beloning. Ook vacatiegelden worden niet verstrekt.

Staat van baten en lasten

Staat van Baten
en lasten 2020
Staat van Baten
en lasten 2021
Staat van Baten
en lasten 2022
BATEN
Subsidie 0,00 0,00 0,00
Donaties 0,00 1.775,00 0,00
Bankrenten 3,00 0,00 18,00
Overige baten 0,00 0,00 0,00
Totaal baten 3,00 1.775,00 18,00
 

LASTEN

Vacatiegelden 0,00 0,00 0,00
Beloningen 0,00 0,00 0,00
Bankkosten 149,00 147,00 165,00
Huisvesting 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Verzekeringen 499,00 499,00 499,00
Website 7.542,00
Sociale media 6.763,00 1.995,00
Advieskosten 0,00 0,00 0,00
Algemene kosten 84,00 897,00 79,00
Giften humanitair 615,00 625,00 585,00
Kosten kunstwerken 0,00 400,00 0,00
Exposities 0,00 0,00 0,00
Afschrijvingen 444,00 0,00 0,00
Betaalde renten 33,00
Totaal lasten 12.333,00 12.331,00 6.356,00
Resultaat -12.330,00 -10.556,00 -6.338,00
Back To Top